Demo

เอกสารสำนักงาน


กระดาษหัวจดหมาย/ซองจดหมาย สามารถใช้เป็นเครื่องมือในการโฆษณาทางหนึ่ง สามารถใส่ภาพสินค้า/บริการ หรือคำโฆษณาสั้น ๆ
หากออกแบบให้สวยงามดูแปลกตา ก็สามารถสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่องค์กรได้
โดยอาจจัดทำให้อยู่ในรูปแบบเดียวกับเอกสารอื่น ๆ ขององค์กร เช่น นามบัตร แบบฟอร์มอื่นๆของบริษัท เป็นต้น
No images found.

Icon 01
 

Подвесные потолки