Demo

Label and Tag


ฉลาก และ ป้ายสินค้า ใช้เพื่อบ่งบอกชื่อและคุณสมบัติของสินค้า
โดยการออกแบบสติ๊กเกอร์สามารถที่จะออกแบบให้มีรูปร่างและขนาดขึ้นอยู่กับการใช้งาน
Icon 01
 
Подвесные потолки